STUDIA PODYPLOMOWE

Zasady przyjęć na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPH) określają jednostki prowadzące dane studia.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie  na studia podyplomowe jest:

  • rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • złożenie kompletu dokumentów określonych w opisach poszczególnych studiów w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY.

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez:

Wydział Humanistyczny - do dnia 30 września 2017 r.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych - do dnia 30 września 2017 r.

Wydział Nauk Ścisłych - do dnia 30 września 2017 r.

Wydział Przyrodniczy - do dnia 30 września 2017 r.

(rejestracja elektroniczna w IRK oraz składanie dokumentów przez kandydatów - dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą)

 

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

 Kandydat:

  •  wybiera opcję REJESTRACJA, a następnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wybór przycisku NIE WYRAŻAM ZGODY uniemożliwi rejestrację w systemie;
  •   zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest jego numer PESEL,  jeśli go nie ma - np. kandydat cudzoziemiec – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK). Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go;
  • wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UPH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
  • wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;
  • zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek studiów podyplomowych.

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wyborze studiów podyplomowych. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.


WYBÓR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH        

Wyboru studiów podyplomowych można dokonać po kliknięciu przycisku KATALOG. System otworzy okno ze szczegółowym opisem studiów. Rejestracja następuje przez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ. System poprosi wówczas o potwierdzenie wyboru.

Brak przycisku ZAPISZ SIĘ wskazuje niemożliwość rejestracji, powodowaną zwykle niekompletnym wypełnieniem danych.

UWAGA!

Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest przyjęcie określonej  przez jednostkę prowadzącą studia  liczby osób.